Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
bibliography linked 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/ex-sharing linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/intro linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/network linked 0.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/reliability linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/sockets linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
exercises/transport linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
glossary linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
index 50.0% 50.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0%
links linked 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
principles/naming linked 9.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
principles/network linked 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
principles/referencemodels linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
principles/reliability linked 4.6% 4.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0%
principles/sharing linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
principles/transport linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
protocols/dns linked 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Project website https://www.computer-networking.info/
Translation license CC BY-SA 3.0
Number of strings 4264
Number of words 185033
Number of characters 1160193
Number of languages 5
Number of source strings 1384
Number of source words 60266
Number of source characters 376586
Language Strings Strings of total Words Words of total Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified, Singapore) 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Czech 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
English 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
French 3.1% 3.1% 2.1% 2.1% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0%
Vietnamese 25.0% 2.0% 31.8% 2.2% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0%
When User Action Detail Object
5 days ago None Pushed changes cnp3-ebook/index
a week ago None Pushed changes cnp3-ebook/index
10 days ago None Pushed changes cnp3-ebook/index
11 days ago None Pushed changes cnp3-ebook/index
11 days ago None Committed changes cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
12 days ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Hệ thống tên miền được tạo ra vào thời điểm khi mà mạng Internet được sử dụng phần lớn ở Bắc Mỹ. Thiết kế ban đầu giả định rằng tất cả các tên miền sẽ được cấu thành từ các ký tự và chữ số :rfc:`1035`. Khi việc sử dụng Internet phát triển hơn ở các phần khác của thế giới, việc hỗ trợ các ký tự non-ASCII trở nên quan trọng. Để làm được điều đó, các phần mở rộng đã được đề xuất lên hệ thống quản lý tên miền :rfc:`3490`. Nói ngắn gọn, giải pháp được sử dụng để hỗ trợ các tên miền quốc tế được diễn đạt như sau. Đầu tiên, nó hoàn toàn khả dĩ khi sử dụng các ký tự Unicode để mã hoá các tên miền và tên trạm, với một số ngoại lệ (ví dụ, ký tự dấu chấm không thể là một phần của tên gọi vì nó được sử dụng như là một dải phân cách). Một khi một tên miền đã được mã hoá dưới dạng một chuỗi các ký tự Unicode, nó sẽ được chuyển thành một chuỗi bao gồm các tiền tố ``xn--`` và một chuỗi các ký tự ASCII. Chi tiết hơn về các thuật toán này có thể được tìm thấy tại :rfc:`3490` và :rfc:`3492`.
13 days ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Một số ký tự tương tự có những mã ký tự khác nhau
13 days ago None Pushed changes cnp3-ebook/index
13 days ago None Committed changes cnp3-ebook/bibliography - Vietnamese
13 days ago None Committed changes cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year